Đèn nấm sân vườn Bollard Mimosa FK-DN39/70 và FK-DN39/30